Voortgangsrapportage 2022-I Raad

Welkom op de pagina van de eerste voortgangsrapportage 2022 van de gemeente Groningen. Deze voortgangsrapportage is de eerste voortgangsrapportage in de nieuwe programmastructuur. U kunt de Voortgangsrapportage 2022-I downloaden als pdf-bestand.

Daarnaast bieden we deze voortgangsrapportage aan met een aanbiedingsbrief ‘nieuwe stijl’. Daarin wordt samenvattend de stand van zaken toegelicht. In deze aanbiedingsbrief ‘nieuwe stijl’ kunt u “klikkende wijs” snel en duidelijk zoeken naar de financiële en inhoudelijke kernboodschappen van de voortgangsrapportage.


Leeswijzer

De voortgangsrapportage begint met een stand van zaken. In de programma’s worden de verwachte afwijkingen per programma weergegeven zowel op de uitvoering van beleidsdoelen als op de financiën. Daarna gaan we in op de stand van zaken rondom de paragrafen Integraal Gebiedsgericht Werken, Duurzaamheid en Bedrijfsvoering. Ook geven we de stand van zaken over de aanbevelingen van de Rekenkamer, het personeel, eerder gedane toezeggingen en de stand van zaken van de hervormingen.

De afwijkingen in de uitvoering van beleidsdoelen lichten we toe en geven we aan door gekleurde icoontjes (stoplichtenrapportage). Groen betekent dat we de doelstelling naar verwachting gaan halen. Oranje betekent dat voor het behalen van de doelstelling bijsturing noodzakelijk is. Rood betekent dat het halen van de doelstelling vermoedelijk niet mogelijk is. De doelstellingen die we verwachten te behalen worden hier niet gemeld. Daarnaast geven wij een toelichting op de verwachte financiële afwijkingen vanaf 250 duizend euro ten opzichte van de begroting en op bestuurlijk relevante afwijkingen. Dit betekent dat niet bij alle beleidsvelden toelichtingen zijn opgenomen.