Voortgangsrapportage 2023-II Raad

Programma 2: Leefomgeving en Veiligheid

We schrijven hier niet over het lopende beleid, maar gaan in op de ontwikkelingen die het afgelopen half jaar de revue zijn gepasseerd en de financiële afwijkingen op het lopende beleid.

De eerste helft van 2023 is vanuit de directie Veiligheid, maar ook vanuit de politie, veel gevraagd op het dossier betaald voetbal/FC Groningen. CrowdProfessionals heeft onderzoek gedaan naar de veiligheidsorganisatie rondom wedstrijden van FC Groningen. De aanbevelingen zijn verwerkt in een Plan van Aanpak, momenteel werken de betrokken ketenpartners samen aan de 19 geformuleerde acties. Ook bij grote evenementen als de concerten van Rammstein en Koningsdag en – nacht, is in het voortraject en tijdens de uitvoering de nodige capaciteit ingezet. Gedurende het jaar maakten we gezamenlijk scherpe keuzes over de inzet van boa’s en politie.

Onze formatie op ondermijning is op sterkte aan het komen. We hebben gewerkt aan een uitvoeringsprogramma ondermijning waarin alle doelen samen komen en zetten daarbij extra in op een plan om onze regionale samenwerking op het gebied van ondermijning vorm te geven. Ook in relatie tot onze jeugd vraagt ondermijnende criminaliteit vraagt inzet. Om de extra inzet op de aanpak van jeugdcriminaliteit (Preventie met Gezag) te markeren hebben we – gezamenlijk met ketenpartners – een kick off georganiseerd. De meerwaarde hiervan zit voornamelijk in het feit dat de gehele keten elkaar beter en vaker weet te vinden, dit werpt in de praktijk zijn vruchten af.

Uit een analyse van het aantal E33 meldingen blijkt de stad Groningen 1 van de 7 steden te zijn waar het aantal meldingen van mensen met onbegrepen gedrag het hoogst zijn. Het zwaartepunt van de meldingen is zichtbaar in de publieke ruimte in het centrum van Groningen en uit zich in woonoverlast in de noordelijke wijken. Er zijn procesregisseurs aangesteld die casuïstiek regisseren rondom personen met een veiligheidsrisico én onbegrepen gedrag.

De eerdergenoemde noordelijke wijken zijn verbonden aan het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. De afgelopen periode hebben we een structuur ontwikkeld waar, in samenwerking met de politie en andere partners, alle veiligheidsgerichte opgaves in de noordelijke wijken geagendeerd en uitgevoerd kunnen worden.

Binnen het beleidsveld Leefkwaliteit van de buitenruimte hebben zich enkele ontwikkelingen voorgedaan die onze aandacht vragen, naast de in de begroting vermelde activiteiten. Ten aanzien van het Landelijk gebied wordt steeds meer duidelijk voor welke uitdagingen we staan. We werken aan een agenda met een eigen verhaal over de transities die nodig zijn in het landelijk gebied. Voor de Voedsel- en eiwittransitie voeren we verschillende onderzoeken uit met als doel om een routekaart voor de eiwittransitie te ontwikkelen. We werken aan de regionale uitvoeringsagenda klimaatadaptatie en de juridische verankering van ons klimaatadaptief en groenbeleid. En tot slot werkten we het afgelopen halfjaar aan het uitvoeringsprogramma van de Leidraad waarin we onder andere verkennen wat er nodig is om de leidraad goed te verankeren in de organisatie.

Ook met beheer en onderhoud willen we bijdragen aan belangrijke maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit, circulariteit, energietransitie, biodiversiteit, inclusiviteit en gezondheid. Afgelopen halfjaar hebben we de nodige stappen gezet in het ontwikkelen van de nieuwe beheerstrategie. We zetten in op de maatschappelijke opgaven (waardegestuurd beheer) en beleving van bewoners (belevingsgestuurd beheer). Deze twee componenten samen vormen de nieuwe beheerstrategie, waarmee we naar verwachting in Q2 van 2024 starten. Tevens gaan we door met het verhogen van het onderhoudsniveau van niveau C naar B in de noordelijke wijken en versterken we de biodiversiteit in de gemeente door extra ecologische beheermaatregelen.

We gaan door met de realisatie van Groningen Afvalvrij 2030. We willen een gemeente zijn waarin zo weinig mogelijk restafval ontstaat en waar alle afval dat vrijkomt op de meest hoogwaardige manier wordt hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Voor de realisatie van Groningen Afvalvrij 2030 gaan we door met een aantal beproefde instrumenten: bewustwording, facilitering scheiding, nascheiding, circulair aanbesteden en bevorderen innovatie. In juni hebben we de routekaart ‘Groningen Afvalvrij 2030’ aan de raad aangeboden. In deze routekaart zijn de tussentijdse doelen en de effectiviteit van de projecten weergegeven. Ook zijn we dit jaar begonnen met een proef waarbij bewoners in een aantal wijken toegang hebben tot meerdere restafvalcontainers. Een groepje studenten van de opleiding Bedrijfskunde van de Hanzehoogeschool hebben onderzoek gedaan naar grondstoffencatalogus. Uitkomsten hiervan zullen we gebruiken voor de vervolgstappen. Voorts hebben we dit jaar samen met het Alfa-college, Noorderpoortcollege en andere 25 partners een samenwerking in de vorm van G-ROND aangegaan om de transitie naar een circulaire economie te bewerkstelligen. G-ROND is een programma om de circulaire economie in het Noorden aan te jagen door nieuwe producten met grondstoffen zoals textiel, hout en voedsel, te vervaardigen.

Het door ons ingezette beleid heeft inmiddels ook tot een positief effect geleid (zie ook de financiële toelichting). Zo hebben we per 1 maart 2023 de toegangscontrole op afvalbrengstations verbeterd door middel van een huisvuilpas voor alle huishoudens. Hierdoor is het volume grofvuil flink afgenomen. In Q4 verwachten we dat de invoering van Ja-Ja sticker en uitbreiding van textielcontainers, meetbare impact zal hebben op de mate van afvalscheiding.