Voortgangsrapportage 2022-II Raad

Voortgangsrapportage 2022-II

Welkom op de pagina van de tweede voortgangsrapportage 2022 van de gemeente Groningen. Deze voortgangsrapportage is de tweede voortgangsrapportage in de nieuwe programmastructuur. U kunt de  Voortgangsrapportage 2022-II downloaden als pdf-bestand.
Daarnaast bieden we deze voortgangsrapportage aan met een
aanbiedingsbrief ‘nieuwe stijl’ . Daarin wordt samenvattend de stand van zaken toegelicht. In deze aanbiedingsbrief ‘nieuwe stijl’ kunt u “klikkenderwijs” snel en duidelijk zoeken naar de financiële en inhoudelijke kernboodschappen van de voortgangsrapportage.

Leeswijzer
De voortgangsrapportage begint met een stand van zaken. In de programma’s worden de verwachte afwijkingen per programma weergegeven zowel op de uitvoering van beleidsdoelen als op de financiën. Daarna gaan we in op de stand van zaken rondom de paragrafen Integraal Gebiedsgericht Werken, Duurzaamheid en Bedrijfsvoering. Ook geven we de stand van zaken over de aanbevelingen van de Rekenkamer, het personeel, eerder gedane toezeggingen en de stand van zaken van de hervormingen.

De afwijkingen in de uitvoering van beleidsdoelen lichten we toe en geven we aan door gekleurde icoontjes (stoplichtenrapportage).
Groen
betekent dat we de doelstelling naar verwachting gaan halen.
Oranje
betekent dat voor het behalen van de doelstelling bijsturing noodzakelijk is.
Rood
betekent dat het halen van de doelstelling vermoedelijk niet mogelijk is.

De doelstellingen die we verwachten te behalen worden hier niet gemeld. Daarnaast geven wij een toelichting op de verwachte financiële afwijkingen vanaf 250 duizend euro ten opzichte van de begroting en op bestuurlijk relevante afwijkingen. Dit betekent dat niet bij alle beleidsvelden toelichtingen zijn opgenomen.